tasks

 1. … but in fact … բայց իրականում (բայց փաստորեն)

You are given the endings of some sentences. You should write down the beginnings with some contradicting ideas. Տրվում են նախադասությունների վերջնամասեր: Դուք պետք է տրվածին հակառակ գաղափարներ արտահայտող սկզբնամասեր գրեք:

For example:

…. But in fact she is about seventy.

She looks like a woman of forty but in fact she is about seventy.

 1. It look good, but in fact it tastes OK.

2. It seems to me that he is a bad person, but in fact he is a kind person.

3. I was not feeling well, but in fact my temperature is normal.

4. It seems to me that the dog is harmles but in fact it is extremely dangerous.

5. It seems to me that he is angry, but in fact he looks calm and relaxed.

6. It seems to me that the train is slow, but in fact it really goes fast.

Write three or four short sentences for each of these things to describe how they look, smell, feel, sound. You may use a dictionary and study the words which you don’t know.

Nouns – Concrete, sandpaper, hair, diamond, lemon, baby, brick, ice-cream, porridge, cashmere (այծի փափուկ բուրդ), curry, garlic, roses, raw fish, bagpipes-պարկապզուկ, piano

Adjectives – sour, cold, silly, hard, tasty, spicy, sweet, smooth, soft, fresh, nice, oily, dusty, out of tune, disgusting, hot, cute, beautiful, exciting, loud, juicy

The concrete looks smooth.
The sandpaper looks oily. The sandpaper sound is loud.
The hair looks soft. The hair looks smooth.
The diamond looks hard. The diamond looks beatiful.
The lemon looks fresh. The lemon tastes sour. The lemon feels juicy.
The baby looks cute. The baby looks beatiful.
The brick looks smooth.
The ice- cream is (looks) cold. The ice- cream tastes sweet.
The porridge looks tasty.
The cashmere tastes soft.
The curry tastes spicy.
The garlic smells disgusting.
The roses smells nice. The roses looks beautiful.
The raw fish smell disgusting.
The bagpipes sound is loud. The bagpipes sound is nice.
The piano sound is out of tune.

For example: The lemon looks fresh. The lemon tastes sour. The lemon feels juicy. Եթե գոյականը անհաշվելի է, ապա կարելի է գործածել առանց հոդի:

 1. III. Write about your hobbies and plans for the future.

Hobbies play a very important role in our lives. They occupy our minds when we are free and also make us happy. I like;p reading a book when I am free. I like the following genres: historical, adventure, drama․ The next favorite hobby is photography. I like to photograph the sky, flowers, sights. In my free time I like to listen to modern music. and my future plans are that when I graduate from college I want to continue my studies at Yerevan State University tourism department․

Տնտեսագիտություն առաջադրանքներ

 1. Տնտեսագիտության  էությունն ու  տնտեսագիտական մտածելակերպը բնութագրող 8 սկզբունքները:

Տնտեսագիտությունը գիտություն է, որն ուսումնասիրում է բարիքի և
ծառայությունների արտադրության, բաշխման, փոխանակման և սպառման
ընթացքում մարդկանց միջև ծագած հարաբերությունները։
Ծառայությունների արտադրություն֊ գիդ, տրանսպորտ, հյուրանոց, սնունդ
բաշխում֊ տուրերի տեսակներ
փոխանակում֊
սպառում֊ տուրերի վաճառք,

2. Ռեսուրսների բովանդակությունը և դրանց տեսակները:

Ռեսուրսները սահմանափակ են։

Ռեսուրսները լինում են բնական, աշխատանքային, նյութական, ֆինանսական, տեղեկատվական։
բնական֊ բնության տված բարիքներ (լճեր, սարեր)
աշխատանքային֊ գիդ, վարորդ, տուր օպերատոր, տուր մենեջեր
նյութական֊ տուր օֆիս, կազմակերպության մեքենա
ֆինանսական֊ գումար
տեղեկատվական֊ տեսարժան վայրեր (թանգարաններ, եկեղեցիներ, հուշարձաններ)

3. Արտադրական հնարավորությունների սահմանափակություն:

4. Տնտեսական հարաբերությունների համակարգը:


Сущность туризма

Человечеству на протяжении всей его многовековой исто-
рии было свойственно стремление к путешествиям с целью раз-
вития торговли, завоевания и освоения новых земель, поиска
ресурсов и т.д.
Путешествие – термин, характеризующий перемещение лю-
дей в пространстве независимо от цели такого перемещения.
Разновидностью путешествия является туризм.
Туризм (фр. tourism, от tour – прогулка, поездка) – явление,
с одной стороны, относительно молодое, ставшее массовым
только после Второй мировой войны, с другой – имеющее глу-
бокие исторические корни, поскольку путешествия известны с
древнейших времен. В истории туризма принято различать че-
тыре этапа:
1) до начала XIX в. – элитарный туризм, зарождение спе-
циализированных предприятий по производству туристских
услуг;
2) XIX в. – Первая мировая война – революционные изме-
нения в развитии транспорта, создание первых бюро путе­

шествий;
3) период между двумя мировыми войнами – начало ста-
новления массового туризма;
4) после Второй мировой войны – современный этап – массовый туризм, формирование туристской индустрии как межотраслевого комплекса по производству товаров и услуг для
туризма.
В 1993 г. Статистическая комиссия ООН приняла определе-
ние, одобренное Всемирной туристской организацией (ВТО) и
широко используемое в международной практике. В соответ-
ствии с ним туризм охватывает деятельность лиц, которые
путешествуют и осуществляют пребывание в местах, нахо-
дящихся за пределами их обычной среды, в течение перио-
да, не превышающего одного года подряд, с целью отдыха,
деловыми и прочими целями.
В соответствии с данным определением основными харак-
терными чертами туризма являются:выезд за пределы обычной среды; временный характер передвижения; цели поездки. Современная экономическая наука рассматривает туризм как системный объект изучения, что позволяет, с одной стороны, выявить его структуру с многообразием внутренних связей,
а с другой – определить характер взаимодействия с внешней
средой.
В основе системы туризма, по мнению швейцарского иссле-
дователя К. Каспара, лежат две субсистемы:
субъект туризма, т.е. турист – потребитель туристских ус-
луг со всем многообразием его потребностей и мотивов по-
ведения;
объект туризма, состоящий из трёх элементов: туристского
региона, туристских предприятий и туристских организаций.
Таким образом, под субъектом туризма понимается турист,
который ищет возможности удовлетворения своих потребностей путем получения специфических туристских услуг, которые предоставляются ему в определенном месте или регионе,являющемся целью его путешествия. Следует учитывать, что не всякая территория может быть отнесена к туристскому региону. Чтобы называться таковым, она должна отвечать следующим основным требованиям: иметь объекты туристского интереса (памятники истории и культуры, музеи, флора, фауна и т.д.); предоставлять необходимые для удовлетворения потребностей туристов услуги (причем обязательно такого качества, которое клиент ожидает). К этим услугам в первую очередь относятся доставка (транспорт) до региона и обратно, обеспечение условий для проживания, питания, организации досуга с соответствующим уровнем обслуживания. Таким образом, туристский регион – это территория, располагающая объектами туристского интереса и предлагающая определённый набор услуг, необходимых для удовлетворения потребностей туристов. В качестве туристского региона могут рассматриваться как отдельная гостиница, так и город, местность, курорт, район, область, страна или даже группа стран, которые турист выбирает как цель своего путешествия. ВТО определяет пять туристских макрорегионов: Европейский – страны Европы, включая все бывшие республики СССР, а также государства Восточного Средиземноморья (Израиль, Кипр, Турция); Американский – страны Северной, Южной, Центральной Америки, островные государства и территории Карибского бассейна; Азиатско-Тихоокеанский – страны Восточной и Юго-Восточной Азии, Австралия и Океания; Южно-Азиатский – страны Южной Азии; Ближневосточный – страны Западной и Юго-Западной Азии, Египет и Ливия.

Задание 1. Подберите антонимы к данным словам. Используй-
те слова для справок.

Зарождение- отмирание

создание- разрушение

выезд- вьезд

макрорегион- микрорегион

новый- старый

значитель- мизерный

Задание 2. а) В данных словах выделите приставки и корни.
Скажите, в каких случаях в приставке пишется з, а в каких
с?

Рассматриваться, располагаться, рассчитываться, распространяться, разбираться, раздаваться.

Буквы З и С на конце приставок пишутся в зависимости от того, с какого согласного начинается корень слова или следующая приставка. Перед гласными и звонкими согласными (б, в, г, д, ж, з, л, м, н, р) пишется буква З, перед глухими согласными (к, п, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ) пишется буква С.

б) Приведите свои примеры глаголов с приставкой раз-
(рас-) и составьте с ними предложения.

разломать, распечатать, разбросать, расписать,

Задание 3. К данным существительным подберите соответствующие прилагательные. Используйте слова для справок.История многовековая , внешняя среда, услуги-туристические, корни многовековые , наука географическая , географическая районирование, внешние связи, исторический регион.

Задание 4. а) Измените словосочетания, поставив их в форме
множественного числа.

Современная наука – современные науки, туристская организация-турстические организации , деловая поездка-деловые поездки, определённый регион-определенные регионы, интересное путешествие-интересные путешествия , островное го- сударство-огромные государства , западная страна-западные страны, географическая точка-географические точки. 

б) Составьте с полученными словосочетаниями предложе- ния.

Задание 5. От данных существительных образуйте глаголы. Составьте с ними словосочетания. 

Стремление-стремится , развитие-развиваться , завоевание-завоевать, зарождение-зарождаться , удовлетворение- удовлетворять , обслуживание-обслуживать, проживание-проживать , выделение-выделяться , обеспечение-обеспечивать.

Стремиться к лучшему, развиваться самому , завоевать мир ,  зарождаться снова , удовлетворять потребности, обслуживать безупречно , проживать лучше , выделяться собой , обеспечивать семью . 

Задание 6. Образуйте от глаголов несовершенного вида глаго- лы совершенного вида. Составьте с полученными словами предложения.

Являться- появился  , осуществлять-осуществленный , охватывать-охватывающий , позволять-позволенный  , предлагать-предложенный , учитывать- учтёный  , обслуживать- обслуженный, определять-определенный .

Сегодня появился мой давний друг.

Все  мечты  осуществленные .

Кино охватывающее сердце .

Ребёнок кому всё позволено. 

Предложенный проект взят .

Учтенный все обстоятельства.

Обслуженный клиент рад.

Определённый в себе человек .

Задание 7. Перепишите предложения, поставив слова из ско- бок в нужном падеже. 

1. Человечеству на протяжении всей многовековой истории было свойственно стремление к путешествиям.

2. Туризм является  разновидностью путешествия.

3. Туризм имеет глубокие корни, поскольку путешествия известны с древнейших времён .

4. В 1993 г. Статистическая комиссия ООН приняла определение, одобренное Всемирных туристических организаций  и широко используемое в международной практике .

5. Следует учитывать, что не всякая территория может быть отнесена к туристскому региону .

6. Выделение туристских регионов может отличаться от схем географического районирования .

Задание 8. Опираясь на информацию текста, закончите пред- ложения. Путешествие  термин, характеризующий перемещение людей в пространстве независимо от цели такого перемещения. В 1993 г. Статистическая комиссия ООН приняла определение одобренное Всемирной туристской организацией (ВТО) и широко используемое в международной практике.

Современная экономическая наука рассматривает туризм как
системный объект изучения, что позволяет с одной стороны, выявить его структуру с многообразием внутренних связей,
а с другой – определить характер взаимодействия с внешней
средой.

К этим услугам в первую очередь относятся доставка (транспорт) до региона и обратно, обеспечение условий для проживания, питания, организации досуга с соответствующим уровнем
обслуживания.

Tуристский регион – это территория, располагающая объектами туристского интереса и предлагающая определённый набор услуг, необходимых для удовлетворения потребностей туристов.
В качестве туристского региона могут рассматриваться как отдельная гостиница, так и город, местность, курорт, район, область, страна или даже группа стран, которые турист выбирает
как цель своего путешествия.

Задание 9. Составьте план текста. Используя план, расскажите, о чем говорится в каждом абзаце.

Задание 10. Пользуясь информацией текста, ответьте на вопросы.
а) Что такое туризм?
Туризм (фр. tourism, от tour – прогулка, поездка) – явление,
с одной стороны, относительно молодое, ставшее массовым
только после Второй мировой войны, с другой – имеющее глубокие исторические корни, поскольку путешествия известны с древнейших времен
.
б) Какие этапы развития туризма принято различать?
В истории туризма принято различать четыре этапа:
1) до начала XIX в. – элитарный туризм, зарождение специализированных предприятий по производству туристских
услуг;
2) XIX в. – Первая мировая война – революционные изменения в развитии транспорта, создание первых бюро путешествий;
3) период между двумя мировыми войнами – начало становления массового туризма;
4) после Второй мировой войны – современный этап – массовый туризм, формирование туристской индустрии как межотраслевого комплекса по производству товаров и услуг для
туризма.

в) Какое определение понятия «туризм» было принятов 1993 г.
Статистической комиссией ООН?
В соответствии с ним туризм охватывает деятельность лиц, которые
путешествуют и осуществляют пребывание в местах, находящихся за пределами их обычной среды, в течение периода, не превышающего одного года подряд, с целью отдыха,
деловыми и прочими целями.

г) Каковы основные характерные черты туризма?

 • выезд за пределы обычной среды;
 • временный характер передвижения;
 • цели поездки.

д) Какие две основные субсистемы, по мнению К.Каспара, лежат в основе туризма?
субъект туризма, т.е. турист – потребитель туристских услуг со всем многообразием его потребностей и мотивов поведения;
объект туризма, состоящий из трёх элементов: туристского
региона, туристских предприятий и туристских организаций.

е) Что такое «туристский регион»?
туристский регион – это территория,
располагающая объектами туристского интереса и предлагающая определённый набор услуг, необходимых для удовлетворения потребностей туристов.

ж) Какие туристские макрорегионы можно выделить?
Европейский – страны Европы, включая все бывшие республики СССР, а также государства Восточного Средиземноморья (Израиль, Кипр, Турция);
Американский – страны Северной, Южной, Центральной
Америки, островные государства и территории Карибского бассейна;
Азиатско-Тихоокеанский – страны Восточной и Юго-Восточной Азии, Австралия и Океания;
Южно-Азиатский – страны Южной Азии;
Ближневосточный – страны Западной и Юго-Западной
Азии, Египет и Ливия.

Задание 11. Подготовьте сообщения на тему: «Туристские регионы Европы (Азии)».

Задание 12. К вам обратилась семья из четырех человек, которая желает отдохнуть на берегу Средиземного моря. Какие
курорты вы им посоветуете и как организуете их отдых?
Расскажите обо всех возможных вариантах.

Задание 13. Переведите текст на русский язык.

Հայաստանը ողջ աշխարհում հայտնի է բացառիկ և հարուստ պատմամշակութային ժաոանգությամբ, աշխարհագրական բազմազանությամբ, հյուրասիրությամբ և հյուրերի
հանդեպ ջերմ ու բարեհամբույր վերաբերմունքով: Որպես տուրիստական երկիր՝ Հայաստանը գնալով ամրապնդում է իր
դիրքերը տուրիզմի միջազգային շուկայում, քանի որ այն կարող է աշխարհին ներկայանալ ինչպես իր բազմադարյան մշակույթով, այնպես և չքնաղ բնությամբ:

Армения известна во всем мире своим исключительным և богатым историческим и культурным наследием, географическим разнообразием, гостеприимством гостями.
с теплым и доброжелательным отношением к. Армения как туристическая страна укрепляется
Позиции на международном туристическом рынке, поскольку он может быть представлен миру с его многовековой культурой и прекрасной природой.

S. Mesrop Mashtots Church

Երբ հայ գրերի ստեղծող Մեսրոպ Մաշտոցը մահացավ 441 թվականին Վահան Ամատունին Մեսրոպ Մաշտոցի գերեզմանի վրա կառուցեց մի մատուռ որը դարձավ աղոթատեղի։ Հետագայում 1875-1879 թվականներին Գեվորգ Դ կաթողիկոսը նույն տեղում կառուցեց մի եկեղեցի։ Եկեղեցին կոչվեց Սբ․ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցի։ Տարիների ընթացքում այն դարձել է ուխտատեղի հայերի համար։ Եկեղեցին գտնվում է Օշական գյուղի կենտրոնում։ Այն բազիլիկ շինություն է այսինքն նրա հիմքը ուղղանկյուն է։ Եկեղեցու արևելյան կողմում Սբ․ սեղանի վերևում գրված է հայերեն առաջին նախադասությունը «Ճանաչել զիմաստություն և զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ»։ Շաբաթ և կիրակի օրերին Հանրապետության տարբեր դպրոցների առաջին դասարանցիներ այցելում են Մեսրոպ Մաշտոցի եկեղեցին և ծաղիկներ դնում Մեսրոպ Մաշտոցի շիրիմին։ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցու բակում կանգնեցված են հայոց այբուբենին նվիրված քանդակներ։

When in 441 Mesrop Mashtots, the creator of the Armenian alphabet died, Vahan Amatuny built a chapel on Mesrop Mashtots’s grave which became a place of praying. Later in the 1875-1879s, a church was built in the same place by Catholicos Gevorg D. This church was called Saint  Mesrop Mashtots. In the course of years, It has become a place f pilgrimage for Armenians. The church is in the center of the Village Oshakan. It is a basilica construction. It means that it is rectangular.  On the eastern part of the church, above the Holy table you can read the first Armenian sentence written by Mesrop Mashtots: “ճանաչել զիմաստություն և զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ” (Recognise the wisdom and know the words of genius). On Saturdays and Sundays, the first graders of armenian schools visit Saint Mesrop Mashtots church and put flowers on Mashtots’s grave. There are sculptures of the Armenian alphabet erected in the churchyard.

Упражнения

Задание 1. Подберите синонимы к данным словам, используя слова для справок.

Легенда-предание

большой-огромный 

прародитель-родоначальник

битва-война

создать-сотворить

развалить-разрушить

древний-старый

бесчисленный-многочисленный

миниатюрный-маленький

памятник-монумент 

Задание 2. Подберите антонимы к данным словам, используя слова для справок.

Мир-война

погибнуть-родиться

победить-проиграть

открытый-закрытый

справедливо-несправедливо 

смело-трусливо

начать-закончить 

суша-вода

первый-последний

сегодняшний-вчерашний

Задание 3. а) Определите значение данных слов.

Прародитель- Тот, от кого ведется начало какого-л. рода;

 родоначальник.-Предок, от которого ведет свое начало какой-л. род.

землетрясение-Подземные толчки и колебания земной коры, вызываемые тектоническими или вулканическими причинами.

б) Приведите свои примеры, используя части слова 

правильное , родословная, единорог,

Задание 4. а) Измените словосочетания, поставив их в форме множественного числа.

Большая страна- большие страны , таинственная легенда — таинственные легенды  , армянский царь-армянские цари, древнее поселение-древние поселения , исторический музей-исторические музеи, стратегический объект-стратегические объекты , каменный наконечник-каменные наконечники , серебряное украшение- серебрянные украшения , драгоценный камень-драгоценные камни , старый город-старые города, миниатюрный храм-миниатюрные храмы .

б) Составьте с полученными словосочетаниями предложения.

Задание 5. От данных существительных образуйте глаголы. Составьте с ними словосочетания.

Путешествие-путешествовать , название-назвать , основание-основать , реконструкция-реконструировать , раскопки-раскапывать , царство-царствовать , открытие-открыть , образование-образовывать , поселение-поселиться ,  битва-бить .

Интересно путешествовать , назвать собаку , основать фирму , реконструировать дом , раскапывать яму, царствовать неудачно , открыть магазин , образовывать себя , поселиться дома , бить по почкам . 

Задание 6. Образуйте от глаголов несовершенного вида глаголы совершенного вида. Составьте с полученными словами предложения.

Селиться-поселяемый  , строить-построенный , основывать-основный , сохранять-сохранённый , разваливать-разваленный , созидать-созидательный , сниться-присниться  , писать-написанный , видеть-увиденный , насыщать-насыщенный .

Задание 7. Ответьте на вопросы, заменяя прилагательные существительными с предлогом из.

Образец: – Это золотые украшения? – Да, это украшения из золота.

1. – Это серебряные украшения?-Да, это украшения из серебра

 2. – Это железные наконечники? -Да, это наконечники из железа .

 3. – Это металлические копья? -Да, это копья из металла . 

4. – Это бронзовая статуэтка?-Да, это статуэтка из бронзы .

5. – Это каменные изделия? -Да, это изделия из камня .

6. – Это глиняная посуда? -Да, это посуда из глины .

7. – Это медные монеты? -Да,это монеты из меди . 

8. – Это керамические вазы?-Да, это вазы из керамики.

9. – Это кожаные предметы? -Да, это предметы кожаные.

 10. – Это золотой браслет?-Да, это браслет из золотой . 

Задание 8. Перепишите предложения, поставив слова из скобок в нужном падеже.

В древности на армянском нагорье  плавили железо и обраба- тывали металлы. 2. На этой территории обнаружены древние плавильни. 3. Решающая битва между Айком  и Белом произошла у озера Ван. 4. На всем земном шаре нет другой такой страны . 5. В Армении много архитектурных памятников. 6. Это храм античной  эпохи . 7. Туристы побывали в Гарнии, Гегарде ,Нораванке . 8. Это крепости  эпохи  Ванского  царства . 9. Были найдены украшения из золота и серебра . 10. Вам надо обязательно побывать в Республике Армении .

Задание 9. Пронумеруйте предложения в соответствии с логическим и смысловым содержанием данного текста.

г) Армения – маленькая страна с большой историей, страна, богатая таинственными легендами и преданиями.

д) Здесь Ной поселился вместе со своими детьми и внуками и основал город Нахичеван.

а) Люди справедливо называют Армению и Ереван «музеем под открытым небом».

б) В центре Армении расположена Араратская долина – колы- бель культурной, экономической и политической жизни как армянского народа, так и всей мировой цивилизации в целом. в) Великий английский поэт Байрон писал: «На всём земном шаре нет другой страны, которая была бы так насыщена чуде- сами, как земля армян…»

е) Наша земля богата памятниками христианской архитектуры. ж) По всей стране разбросаны бесчисленные памятники дохри- стианской эпохи.

Задание 10. Опираясь на информацию текста, закончите предложения.

а) Путешествие в Армению можно назвать паломничеством по святым местам: обителям, монастырям, храмам.

б) Решающая битва произошла у озера Ван,
где войска Бэла были разбиты, а он сам погиб от стрелы Айка.

в) На сегодняшний день на всей территории Республики Армения (29.8 тыс. кв.
км), составляющей менее одной десятой части исторической
Армении, сохранилось более 25 тысяч памятников: древние
пещеры, городища, крепости, языческие храмы, христианские
церкви, редчайшие фрески, каналы, хачкары

г) В центре Армении расположена Араратская долина – колыбель культурной, экономической и политической жизни как
армянского народа, так и всей мировой цивилизации в целом.

д) Согласно легенде, первому патриарху Григору Лусаворичу (Просветителю) приснилось, как единорожденный, т.е. Христос, сошёл с неба с огненным молотом в
руках и указал место для постройки собора.

е) Путешествие по Армении смело Путешествие по Армении смело можно назвать паломничеством по святым местам: обителям, монастырям, храмам.

Задание 12. Ответьте на вопросы по тексту.

а) Почему Армению называют «музеем под открытым небом»?
Раскопки подтверждают, что нынешняя территория Армении была заселена ещё с древних времён. На сегодняшний
день на всей территории Республики Армения (29.8 тыс. кв.
км), составляющей менее одной десятой части исторической
Армении, сохранилось более 25 тысяч памятников: древние
пещеры, городища, крепости, языческие храмы, христианские
церкви, редчайшие фрески, каналы, хачкары.

б) Какие легенды описываются в тексте?
Айк и Бел .

в) Что вы знаете о Вавилонской башне?
Легенда
гласит, что по предложению ассирийского царя Бэла Айк участвовал в постройке Вавилонской башни. Пытаясь хитростью
подчинить себе Айка, Бэл предложил ему избрать любые, даже
самые плодородные земли Вавилона для переселения в пределы своих владений.

г) Согласны ли вы с тем, что путешествие в Армению – это возвращение к истокам?

д) Какова площадь Республики Армения?
Население Армении на 2017 год составило 2 986 100 человек[8], территория — 29 743 км²

е) Сколько тысяч памятников сохранилось на территории РА?
25 тысяч памятников

ж) Какие древнейшие поселения Еревана вы знаете?
Древнейшими поселениями Еревана являются Шенгавит, Арин-берд, Кармир блур, Цицернакаберд.

з) Какие памятники Армении дохристианской эпохи вы знаете?

и) В каком году Армения приняла христианство?
Армения была
первой страной, которая в 301 г. приняла христианство как государственную религию.

к) Какие исторические памятники Армении христианского периода вы знаете?

л) Что сказал английский поэт Байрон об Армении?
Великий английский поэт Байрон писал: «На всём земном шаре
нет другой страны, которая была бы так насыщена чудесами, как земля армян…»

Նախագիծ․ Իսպանիա երաժշտություն

Իսպանիայի երաժշտություն - Վիքիպեդիա՝ ազատ հանրագիտարան

Իսպանիայի երաժշտություն, սկիզբ է առել երկրի հնագույն բնակիչների` իբերների երաժշտական արվեստի բարձր զարգացած և կայուն ավանդույթներից։ Հետագայում միախառնված Ժողովուրդները ներդրել են իրենց մշակույթը։  
Իսպանիայի բազմազան երաժշտական մշակույթում առանձնանում են հինգ հիմնականները` բասկերի (հին իբերների ժառանգորդների), 
Գալիսիայի, Կատալոնիայի, Կաստիլիայի և Անդալուզիայի տեղային երաժշտաոճերն իրենց լադային, ռիթմական առանձնահատկություններով, երաժշտական տարբեր ձևերով, նվագարաններով, պարերով։ 

Դիմանկար

Իսպանիայի պրոֆեսիոնալ երաժշտության մեզ հասած գլխավոր նմուշները (նեմերով ձայնագրված հիմներ) վերաբերվում են 5-8-րդ դարերին Իսիդոր Սևիլյացին (560-636) հիմերի նշանավոր հեղինակ և գիտական տեսաբան էր։

Իսպանական ազգային երաժշտության արագ ձևավորմանը նպաստել է Ռեկոնկիստան։ Հերոսական – վիպական երգերը, որոնք ազգային երաժշտական մշակույթի առաջին դրսևորումներից էին, որոշ ժամանակ անց փոխակերպվում են ռոմանսների։ Ռոմանսների թեման իսպանական ժողովրդի կյանքի և կենցաղի տարբեր կողմերն էին ընդգրկում։ Դրանք երգվում էին իսպանական ժողովրդական (ռոմանական) լեզվով, վիուելայի (կիթառի նախօրինակը) նվագակցությամբ։ 

Ժանրեր և ստեղծագործություններ

16-րդ դարում զարգացել է գործիքային երաժշտությունը`
 պրելյուդներտիենտոս (ռիչերկարյի տիպի պոլիֆոնիկ զարգացումով պիեսներ), դիֆերանսիաս, (վարիացիաներ), ֆանտազիաներ, պարային բնույթի պիեսներ)։

Chopin Prelude 15
Պրելյուդ

17-րդ դարի վերջին Իսպանիայի «դասական» երաժշտական մշակույթն անկում ապրեց և պետք է մնար այդպես մինչեւ 19-րդ դարը: Կլասիսիզմը Իսպանիայում ներշնչված էր իտալական մոդելներով այնպես, ինչպես Անտոնիո Սոլեր ստեղծագործություններում: 

Անտոնիո Սոլեր Ֆանդանգո

Թեև սիմֆոնիկ երաժշտությունը Իսպանիայում երբեք չափազանց կարևոր չի եղել, կամերայինը, մենահամերգը (հիմնականում կիթառի և դաշնամուրի) վոկալը և օպերան (ինչպես ավանդական օպերա, այնպես էլ իսպաներենի տարբերակները) գրվել են տեղական կոմպոզիտորների կողմից:

 Սարսուելան Zarzuela ներառում է խոսակցական երկխոսություն։ Այն աշխարհիկ երաժշտական ​​ժանր է, որը մշակվել է 17-րդ դարի կեսերին և ծաղկել է 1850-ից հետո։ Դարասկզբին Ֆրանսիսկո Ասենյո Բարբիերին
ռոմանտիկ՝ zarzuela- ի զարգացման բնագավառի հիմնական գործիչն էր. Մինչդեռ հետագայում կոմպոզիտորներ Ռուբերտո Չապին, Ֆեդերիկո Չուեսան և Թոմաս Բրետոնը ժանրը բերեցին XIX դարի վերջ: 20-րդ դարի զարզուելայի առաջատար կոմպոզիտորների թվում էին Պաբլո Սորոզաբալ և Ֆեդերիկո Մորենո Տրոբուբան:

Ասենյո Բարբիերի «Սարսուելա»

Ռենեսանս և բարրոկո

16-րդ դարում գերակշռում էր բազմաձայն երգչախմբային ոճը, որը նման էր ֆրանսա-ֆլամանդական երաժշտական դպրոցի ոճին։ Այդ ժամանակի ժողովրդայնություն վայելող կոմպոզիտորներից էին Մատեո Ֆլեխա էլ վյեխոն, կաստիլիական դրամատուրգ Խուան դե Անխետան , Ֆրանսիսկո դե Սալինասը և Անտոնիոն Կաբեսոնայից։ Երաժշտական ստեղծագործությունների մեծ մասը գրվում էին երաժշտական գրքերում։

Սպագնոլա երաժշտություն

Թեև իսպանական երաժշտությունը հաճախ կապված է երաժշտության հետ, ինչպիսիք են ֆլամենկոն և դասական կիթառը, այն տարբերվում է տարածաշրջանից տարածաշրջան: Ամենակարևոր երաժշտական ​​ոճերը մեծ են Արագոն գավառի, Կատալոնիայի, Վալենսիայի, Կաստիլիայի, Լեոնի Աստուրիայի շրջաններում: Կարևոր ւարվեստագետները, ինչպիսիք են Թոմաս Լուիս դե Վիկտորիան, Մանուել դը Ֆալլան, Իսահակ Ալբենիզը և Պեպե Ռոմերոն, իսպանական երաժշտության պատմություն են ստեղծել։

«Ֆլամենկո» Ռայմոն Մոնտայա

Երաժշտությունը տարածաշրջանում

Իսպանիայի մարզերը յուրահատուկ երաժշտական ​​ավանդույթներ ունեն: Քաղաքական ակտիվ ակտիվ բառերով [երգիչ-երգահան] շարժումը կա Լատինական Ամերիկայում և Պորտուգալիյում։ Երգիչ և կոմպոզիտոր Էլիզո Պարարան (1949 թ.) գրել է ավանդական ժողովրդական երաժշտությունը բասկյան երկրից և Կաստիլիայից, ինչպես նաև իր ստեղծագործությունները՝ ներշնչված Իսպանիայի երաժշտական ​​ոճերից և արտասահմանյանից: 

Անդալուզիա

Թեև Անդալուզիան լավագույնն է և հայտնի ֆլամինգո երաժշտությամբ, նաև ավանդական է gaita rociera երաժշտությունը Արևմտյան Անդալուզիայում։

gaita rociera
Պարային Ֆլամինգո

Արագոն

Ջոտան ժողովրդական է ամբողջ Իսպանիայում, հնարավոր է ունի պատմական արմատները Արագոնի հյուսիսային մասում։ Ջոտա գործիքները ներառում են կաստանենտները, կիթառը, բանդուրը և երբեմն էլ ֆլեյտան։ Արագոնական երաժշտությունը բնութագրվում է խիտ հարվածային տարրով, որը բնութագրական է աֆրիկյան բերբերների համար։ Մյուրիսկայում հայտնված փոքրիկ կիթառը իր տեսքով արագոնյան է։ Բացի կիթառից Արագոնը հայտնի է գիդա դե բոտոյով և չիֆլոյով։

Իսպանիայի երաժշտություն - Wikiwand

Այսպիսով, եղել են երկու հազար տարվա ներքին և արտաքին ազդեցություններ, որոնք առաջ են բերել բազմաթիվ երաժշտական ավանդույթներ։ 1960 թվականի ընթացքում և 1970-ական թվականների սկզբին զբոսաշրջությունն աշխուժանում է` երաժշտական նոր ոճեր բերելով մայրցամաքից և արտեկրից։ Քանի որ և’ Իսպանիայում, և’ Լատինական Ամերիկայում խոսում էին իսպաներենով, երաժշտությունը մի վայրից փոխանցվում էր մյուսը։ Իսպանիան հանդիսացել է աշխարհի խոշորագույն լատինաամերիկյան շուկան։

Hotel Reservation

 • Good morning, this is the Big Apple Hotel in New York City. How may i help you?
 • Good morning, well actually it is already the afternoon here in England! I would like to book a room please.
 • Certainly sir. How many people is the booking for?
 • One person. It’s for me, so i’d need a single room.
 • What date will you arriving?
 • I will be arriving on saturday 10th June.
 • Ok, and when will you be leaving?
 • I’ll be leaving the following Saturday, so that’s the 17th June. How much would that be?
 • With our special weekly rate, that would be a total of, $ 1,100
 • Oh, well that’s slightly more expensive then i was expecting. Does that include breakfast?
 • Oh yes absolutely. The price includes breakfast and all taxes. There are no hidden charges.
 • Oh i see. Well that’s actually quite reasonable then. Is there WIFI in the hotel?
 • Yes, all of our rooms have WIFI at no extra charge.
 • Excellent. That would be very useful.
 • For the choice of rooms, would you prefer a room with a view of the city skyline or a view of Central Park?
 • Oh i’m not sure. Is there a difference in price?
 • No, both rooms are available at the same price. The only difference is the view.
 • Well in that case, I’d prefer the view of the city please. I would like to go ahead and book those dates please.
 • Certainly sir. For bookings made over the phone, we ask that customers pay in advance for the first night. The remaining balance can be settled at the end of the stay.
 • That’s fine, i understand.
 • May i take your full name please?
 • Yes, it’s Mark Lewis. L-E-W-I-S
 • …and i’ll need your email address too please.
 • Yes of course. I’ts ——————-
 • Thank you …. Ok i have made the reservation for those dates. You will receive confirmation by email along with instructions for making the payment for the first night.
  Is there anything else i can help you with?
 • Ermm, yes just one last thing. On the 10th June, i will be arriving directly from the airport at around 2pm. Will the room be ready by that time?
 • Well usually check-in is after 4pm but i’ll request that your room is cleaned first. So long as you don’t arrive before 2pm, then that will be fine.
 • Thanks very much. i appreciate it. I’ll go and check my email straight away and pay the deposit. Goodbye and thanks again.
 • You’re welcome Mr. Lewis. Thanks for your call and if there’s anything else you need, don’t hesitate to ask.
 • Thanks again. Goodbye.

– Բարի լույս, սա Նյու Յորքի Big Apple հյուրանոցն է: Ինչո՞վ կարող եմ ձեզ օգնել:
֊Բարի լույս, իրականում այստեղ ՝ Անգլիայում, արդեն կեսօր է: Կցանկանայի սենյակ ամրագրել, խնդրում եմ:
֊Իհարկե պարոն: Քանի՞ հոգու համար է ամրագրումը:
֊Մեկ անձի համար։ Դա ինձ համար է, ուստի ինձ մեկ սենյականոց է հարկավոր։
֊Եր՞բ եք ժամանելու:
֊Ես կժամանեմ հունիսի 10-ին `շաբաթ օրը:
֊Լավ, և ե՞րբ եք մեկնելու:
֊Ես կմեկնեմ հաջորդ շաբաթ օրը, դա հունիսի 17-ն է: Որքա՞ն կարժենա դա:
֊Մեր շաբաթական հատուկ դրույքաչափով դա կլինի ընդհանուր առմամբ $ 1,100
֊Օ,, դա մի փոքր ավելի թանկ է, քան ես կարծում էի: Դա ներառու՞մ է նախաճաշ:
֊Այո, անպայման: Գինը ներառում է նախաճաշ և բոլոր հարկերը: Չկան թաքնված վճարումներ։
֊Օ, հասկանալի է. Այդ դեպքում դա բավականին ողջամիտ է: Հյուրանոցում կա՞ WIFI:
֊Այո, մեր բոլոր սենյակներն ունեն անվճար Wi-Fi։
Գերազանց է։ Դա շատ օգտակար կլինի:
֊իսկ ինչ սենյակ կնախընտրե՞ք, որտեղից բացվում է քաղաքի տեսարանը, թե՞ դեպի Կենտրոնական զբոսայգի:
֊Օհ ես վստահ չեմ։ Գնի տարբերություն կա՞:
֊Ոչ, երկու սենյակներն էլ մատչելի են նույն գնով: Միակ տարբերությունը տեսարանն է:
֊Այդ դեպքում, ես նախընտրում եմ քաղաքի տեսարանով, սենյակը: Ես ցանկանում եմ ամրագրել։
֊Իհարկե պարոն: Հեռախոսով կատարված ամրագրումների համար մենք խնդրում ենք հաճախորդներից նախօրոք վճարել առաջին գիշերվա համար իսկ Մնացածը կարող եք վճարել վերջում:
֊Լավ, ես հասկացա։
֊Խնդրում եմ, կարո՞ղ եք ասել ձեր անունը ամբողջությամբ:
֊Այո, Մարկ Լյուիս: Լ-յ-ու-ի-ս։
֊… և ձեր էլ. փոստի հասցեն խնդրում եմ
֊Այո, իհարկե. Դա ——————-
֊Շնորհակալություն …. ես ամրագրեցի այդ ամսաթվերը: Դուք կստանաք հաստատումը էլ. Փոստով ինչպես նաև առաջին գիշերվա ընթացքում վճարում կատարելու հրահանգները:
Կա՞ որևէ այլ բան, որ կարող եմ օգնել ձեզ:
֊Ըմմ, այո, միայն մի բան: Հունիսի 10-ին, ես կժամանեմ օդանավակայանից անմիջապես ժամը 14։00-ին: Արդյո՞ք սենյակը պատրաստ կլինի այդ ժամանակ։
֊Սովորաբար գրանցումը կատարվում է երեկոյան 16:00-ից հետո, բայց ես կխնդրեմ, որ սկզբում մաքրեն ձեր սենյակը: Քանի դեռ չեք ժամանել մինչև ժամը 14:00-ը:
֊Շատ շնորհակալություն. Ես գնահատում եմ դա. Ես կգնամ և անմիջապես կստուգեմ իմ էլ. Փոստը և կվճարեմ կանխավճարը: Ցտեսություն և կրկին շնորհակալություն:
֊Խնդրեմ Պարոն Լյուիս: Շնորհակալություն ձեր զանգի համար, և եթե ձեզ այլ բան պետք լինի, մի վարանեք հարցնել:
֊Նորից շնորհակալություն. Ցտեսություն.


Vocabulary

“One person. Its for me, so i’d need a single room.”

Common types of hotel room:

single A room for 1 person with 1 (single) bed for 1 person.

Double A room for 2 people with 1 (double) bed.

Twin A room for 2 people with 2 separate (single) beds.

“With our special weekly rate, that would be a total of, $ 1,100″

֊Մեկ անձի համար։ Դա ինձ համար է, ուստի ինձ մեկ սենյականոց է հարկավոր։
Հյուրանոցային համարի ընդհանուր տեսակները.

Մեկտեղանոց 1 անձի համար նախատեսված սենյակ 1 անձի համար (մեկտեղանոց):
Երկտեղանոց Սենյակ 2 անձի համար 1 (երկտեղանոց) մահճակալով:
Երկտեղանոց Սենյակ 2 անձի համար `2 առանձին (մեկտեղանոց) մահճակալներով:


“With our special weekly rate, that would be a total of, $ 1,100”

rate

The price of the hotel room.

The weekly rate is $ 1,100
Do you have a group rate?
Do you have a family rate?

Մեր շաբաթական հատուկ փոխարժեքով դա կլինի ընդհանուր առմամբ $ 1,100։

Փոխարժեք

Հյուրանոցային համարի գինը:

Շաբաթական փոխարժեքը 1100 դոլար է։

Ունե՞ք խմբային փոխարժեք։

Ունե՞ք ընտանեկան փոխարժեք։

Certainly sir. For bookings made over the phone, we ask that customers pay in advance for the first night. The remaining balance can be settled at the end of the stay.

Total of $ 1,100

The customer pays $ 160 in advance.
The remaining balance is $ 940 (1100-160)
The remaining balance can be settled at the end of the stay.
to settle means “to pay”

Why does the receptionist use the passive voice?

The passive voice is less direct because is doesn’t specify WHO is doing the action. It is neutral in tone. It is a professional way to ask for payment.

Իհարկե պարոն: Հեռախոսով կատարված ամրագրումների համար մենք խնդրում ենք հաճախորդներից նախօրոք վճարել առաջին գիշերվա համար: Մնացած մնացորդը կարող է կարգավորվել մնալու վերջում:

Ընդհանուր 1100 դոլար

Հաճախորդը նախապես վճարում է $ 160:
Մնացած մնացորդը $ 940 (1100-160)
Մնացած մնացորդը կարող է կարգավորվել մնալու վերջում:
կարգավորել նշանակում է «վճարել»

Ինչ՞ու է ընդունարանի աշխատողը օգտագործում կրավորական սեռ

Կրավորական սեռը պակաս անձնային է, քանի որ նշված չէ, թե ով է գործողությունը կատարում: Այն տոնայնորեն չեզոք է: Արհեստավարժ միջոց է վճարը խնդրելու համար։